Algemene voorwaarden

Op deze pagina lees je de algemene voorwaarde die van toepassing zijn op Creator of magical places. 

versie: oktober 2023

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.2 Creator of magical places: de eenmanszaak Creator of magical places, gevestigd te (4891 PH) Rijsbergen, aan de Oekelseheidestraat 5 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52174654.

1.3 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Creator of magical places opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten.

1.4 Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep, die aan Creator of magical places opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten.

1.5 Dienst(en): alle diensten met betrekking tot het energetisch lichaam, krachtcirkels, healing, tuinontwerpen, manifesteren en aanverwante diensten, waaronder inbegrepen maar niet gelimiteerd tot het geven van energetische huisreinigingen, cursussen en excursies. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.

1.6 Product(en): alle producten met betrekking tot het energetisch lichaam, energetische huisreiniging, krachtcirkels, healing, tuinontwerpen, manifesteren, zoals edelstenen en drukwerk. Tevens inbegrepen digitale producten, zoals templates, e-books en/of masterclasses.

1.7 Overeenkomst: elke schriftelijke of mondelinge afspraak tussen Creator of magical places en de klant tot het leveren van producten en/of diensten door Creator of magical places aan klant.

1.8 Partijen: Creator of magical places en de klant samen.

1.9 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

1.10 Website: www.creatorofmagicalplaces.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Creator of magical places gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, geleverde producten en overige verrichte handelingen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing wanneer er uit een overeenkomst een vervolgovereenkomst of meerwerk voortvloeit.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop- of leverings)voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alle voorwaarden die strijdig zijn met deze algemene voorwaarden, worden door Creator of magical places niet geaccepteerd.

2.3 In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst, prevaleren de afspraken uit de overeenkomst.

2.4 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Creator of magical places is van toepassing. Creator of magical places heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en aan te vullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Wijzigingen zijn bindend, nadat deze schriftelijk door Creator of magical places van toepassing zijn verklaard met toezending van de algemene voorwaarden. Enkel de consument heeft het recht de overeenkomst met Creator of magical places te ontbinden, indien hij/zij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen. Dit geldt niet voor zakelijke klanten, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf. Zij zijn gehouden de wijzigingen te accepteren.

2.5 Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
2.6 Indien Creator of magical places op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

Artikel 3. Aanbod

3.1 Een uitgebrachte offerte door Creator of magical places is geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.2 Creator of magical places zal in zijn aanbod aangeven welke diensten worden aangeboden en/of welke producten worden geleverd en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod. In het aanbod is geen vergoeding voor meerwerk inbegrepen.

3.3 Alle afbeeldingen, maten, gewichten e.d. van producten die door Creator of magical places worden verstrekt in het kader van het aanbod, zijn indicaties en beogen slechts een algemeen beeld te geven van de aangeboden producten. Afwijkingen in afbeeldingen, maten, gewichten en/of andere specificaties genoemd in het aanbod, kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.4 Een aanbod kan gebaseerd zijn op de door de klant verstrekte gegevens en informatie. Indien na het aanbod blijkt dat de verstrekte gegevens niet (meer) juist zijn, heeft Creator of magical places het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen. Creator of magical places is niet verplicht de juistheid van door de klant of derden verstrekte informatie te toetsen.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Creator of magical places niet tot levering van een deel van de producten en/of diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Creator of magical places kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de klant begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.

3.7 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de door Creator of magical places gedane aanbieding heeft geaccepteerd. Wanneer de aanvaarding van de klant – al dan niet op ondergeschikte punten – afwijkt van het aanbod van Creator of magical places, komt de overeenkomst tot stand indien Creator of magical places schriftelijk met deze afwijking(en) heeft ingestemd.

4.2 Overeenkomsten worden door schriftelijke bevestiging van Creator of magical places of zodra Creator of magical places – zonder bezwaar van de klant – met de uitvoering is begonnen, voor hem bindend.

4.3 Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat overeengekomen termijnen binnen de overeenkomst door Creator of magical places worden overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.

4.4 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Creator of magical places de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.

Artikel 5. Verplichtingen van de klant

5.1 De klant is gehouden alle relevante informatie en gegevens, die Creator of magical places naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct, volledig, veilig en ononderbroken uitvoeren van de overeenkomst tijdig, in gewenste vorm en op gewenste wijze aan Creator of magical places te verstrekken. Indien de voor de uitvoering benodigde informatie en/of gegevens niet tijdig, in gewenste vorm of op gewenste wijze aan Creator of magical places zijn verstrekt, heeft Creator of magical places het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten in rekening te brengen bij de klant.

5.2 De klant mag aan de adviezen en dienstverlening van Creator of magical places hoge eisen stellen, maar de klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem/haar aan Creator of magical places ter beschikking gestelde informatie en/of gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare informatie en gegevens.

5.3 De klant is verplicht Creator of magical places zo snel mogelijk te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en de verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

5.4 De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor:

–  het gebruik van de begeleiding en advisering en/of deelname aan cursussen, live-dagen en/of excursies, de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt en het respecteren van de intellectuele eigendomsrechten van Creator of magical places en/of bij de uitvoering betrokken partijen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens het volgen van een cursus, live-dag of excursie. Materialen verstrekt of getoond tijdens een cursus, live-dag of excursie blijven te allen tijde eigendom van Creator of magical places;

–  het behalen van de door de klant beoogde doelstellingen en resultaten;

–  het in acht nemen van (veiligheids)instructies en voorzorgsmaatregelen.

5.5 De klant is gehouden Creator of magical places toegang te verschaffen tot de locatie, het pand c.q. de ruimte dan wel deze beschikbaar te stellen alwaar de overeengekomen werkzaamheden door Creator of magical places worden uitgevoerd, evenals (sanitaire, facilitaire en technische) voorzieningen, aansluitingen en door Creator of magical places benodigde materialen.

5.6 De klant is zelf verantwoordelijk voor het veilig en correct opslaan van digitale bestanden en/of het bewaren daarvan. Creator of magical places is niet aansprakelijk voor verloren gegane digitale bestanden of het hacken daarvan.

5.7 De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de diensten en voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt.

5.8 De klant dient zelf te voldoen aan de in zijn/haar land geldende wet- en regelgeving. In geval Creator of magical places edelstenen of andere producten aan de klant levert, is de klant zelf verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde bezorg- en/of verzekeringskosten en in- en uitvoerrechten. Creator of magical places is niet verantwoordelijk of aansprakelijk indien de klant in strijd handelt met de in- en uitvoerrechten of andere wet- en regelgeving en de (financiële) gevolgen hiervan.

5.9 In geval van buitenlandse excursies, dient de klant zelf zorg te dragen voor een deugdelijke reis- en aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Creator of magical places bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd.

6.2 Creator of magical places zal zijn diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Creator of magical places heeft echter een inspanningsverplichting ten aanzien van geleverde diensten en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Creator of magical places kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen naar aanleiding van zijn dienstverlening.

6.3 Creator of magical places zal persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en spant zich in om de gegevens die Creator of magical places voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

6.4 De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.5 Creator of magical places is gerechtigd, zonder nadere kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van de klant, de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, indien dit naar het oordeel van Creator of magical places wenselijk is.

6.6 Termijnen waarbinnen de dienstverlening wordt uitgevoerd en/of producten worden geleverd, zijn slechts als indicatief te beschouwen en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijk termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Creator of magical places op en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.

6.7 De klant mag e-books of ander materiaal voor een bij Creator of magical places afgenomen cursus, excursie of live-dag nimmer aan derden verschaffen of doorsturen.

6.8 Creator of magical places behoudt zich het recht voor de klant per direct de toegang tot een cursus of excursie te ontzeggen indien de klant de cursus of excursie op welke wijze dan ook verstoord, bijvoorbeeld indien aanwijzingen en/of instructies van Creator of magical places niet worden opgevolgd of indien de klant overlast veroorzaakt. In dit geval vindt er geen restitutie van betaling plaats.

6.9 Creator of magical places behoudt zich het recht voor om de inhoud, tijdstippen en locaties van bijeenkomsten e.d. te allen tijde te wijzigen.

6.10 Creator of magical places zal tuinontwerpen ter goedkeuring aanbieden in een aflevergesprek. De klant heeft tijdens het aflevergesprek de mogelijkheid om (kleine) aanpassingen door te geven. In geval Creator of magical places na het aflevergesprek het tuinontwerp (opnieuw) ter goedkeuring aan de klant aanbiedt, dient de klant gewenste aanpassingen binnen 7 dagen door te geven. Deze gewenste aanpassingen worden beschouwd als meerwerk en zit niet bij de prijs inbegrepen.

6.11 Creator of magical places is niet verantwoordelijk voor kennelijke vergissingen, verschrijvingen of kleine meetafwijkingen in tuinontwerpen. Eveneens is Creator of magical places niet verantwoordelijk voor de uitvoering van het tuinontwerp door de klant of derden en de geadviseerde materialen.

6.12 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten, zoals edelstenen, berust bij Creator of magical places tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Creator of magical places bekend gemaakte derde, behoudens hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.

6.13 Alle door Creator of magical places geleverde producten blijven eigendom van Creator of magical places tot het moment dat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn/haar betalingsverplichtingen jegens Creator of magical places uit hoofde van enige met Creator of magical places gesloten overeenkomst tot leveren van producten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

Artikel 7. Termijnen

7.1 Overeengekomen termijnen in de overeenkomst waarbinnen de dienstverlening wordt uitgevoerd en/of producten worden geleverd zijn slechts indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

7.2 Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn en/of leveringstermijn door Creator of magical places dient de klant Creator of magical places in gebreke te stellen, waarbij Creator of magical places alsnog een redelijk termijn wordt geboden om de dienstverlening uit te voeren en/of het product te leveren. Creator of magical places is nimmer gehouden tot enige vergoeding van hieruit voortvloeiende schade.

7.3 Indien de klant informatie en/of gegevens dient aan te leveren die noodzakelijk zijn voor de uitvoering of levering, vangt de uitvoeringstermijn en/of leveringstermijn aan nadat de klant deze informatie en/of gegevens aan Creator of magical places heeft verstrekt.

Artikel 8. Prijzen en tarieven

8.1 Alle prijzen die Creator of magical places hanteert zijn in euro’s, inclusief btw voor consumenten en exclusief btw voor de zakelijke klant en exclusief overige kosten, zoals andere overheidsheffingen, reis-, verzend-, bezorg-, verblijfs-, parkeer-, kosten voor in- en uitvoer en administratiekosten en kosten van derden, tenzij anders aangegeven.

8.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-, zet- of typfouten. Voor de gevolgen van druk-, zet- of typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt en is Creator of magical places niet verplicht het product en/ of de dienst volgens de foutieve prijs te leveren.

8.3 Creator of magical places heeft het recht om zijn prijzen tussentijds aan te passen, indien Creator of magical places dit nodig acht. Indien de prijzen van de aangeboden diensten/producten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van wet- en regelgeving zijn hierbij uitgesloten.

8.4 Creator of magical places mag bovendien het overeengekomen tarief verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dit niet toerekenbaar is aan Creator of magical places, dat in redelijkheid niet van Creator of magical places kan worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief.

Artikel 9. Facturatie, betaling en incasso

9.1 Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. In overleg kan betaling in termijnen worden overeengekomen.

9.2 Creator of magical places behoudt zich te allen tijde het recht voor om (volledige) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de klant te verlangen.

9.3 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de klant niet op.

9.4 Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

9.5 Bij niet tijdige of niet volledige betaling is Creator of magical places gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel middels schriftelijke verklaring te ontbinden.

9.6 Bij niet tijdige of niet volledige betaling zullen consumenten eerst een ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt aangeboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, voordat de consument in verzuim is.

9.7 Wanneer na de schriftelijke ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, geen betaling volgt, is de consument in verzuim. Creator of magical places heeft vanaf dat moment het recht om wettelijke rente en (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt voor consumenten conform het Besluit Buitengerechtelijke incassokosten (BIK) berekend.

– 15% over de eerste € 2.500,- met een minimum van € 40,-

–  10% over de volgende € 2.500,-

–  5% over de volgende € 5.000,-

–  1% over de volgende €190.000,-

–  0.5 % over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-

9.8 In afwijking van hetgeen in de leden zes en zeven bepaald, zal de zakelijke klant (de klant, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf) bij niet tijdige of niet volledige betaling van rechtswege in verzuim zijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Creator of magical places heeft in dit geval het recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening aan de klant wettelijke rente in rekening te brengen.

9.9 Creator of magical places is bij niet tijdige of niet volledige betaling door de zakelijke klant, zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande ingebrekestelling is vereist, aan de klant (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% over het overeengekomen totaalbedrag met een minimum van € 100,-. Als de daadwerkelijke (buiten)gerechtelijke kosten dit percentage overschrijden, is de klant de daadwerkelijke kosten aan Creator of magical places verschuldigd.

9.10 De door de klant gedane betalingen worden door Creator of magical places ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.

9.11 In geval een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de klanten, voor zover de dienstverlening ten behoeve van de gezamenlijke klanten zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.

Artikel 10. Betalingsonmacht

10.1 Creator of magical places is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop de klant:

–  in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;

–  (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

–  door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

–  anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn/haar vermogen verliest.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

11.1 Creator of magical places heeft het recht om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de klant volledig zijn voldaan, indien (1) de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien Creator of magical places kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn/haar verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de klant bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.

11.2 Creator of magical places is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.

11.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.

11.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Creator of magical places op de klant onmiddellijk opeisbaar.

11.5 Creator of magical places behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de klant of derden.

Artikel 12. Het herroepingsrecht

12.1 Indien er sprake is van koop op afstand kan de consument de overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product/dienst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Creator of magical places mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet tot opgave van reden(en) verplicht. Het herroepingsrecht geldt slechts voor consumenten en niet voor zakelijke klanten. Het herroepingsrecht geldt niet voor op maat gemaakte producten en/of diensten.

12.2 De in het eerste lid genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door consument aangewezen derde, het product heeft ontvangen of de dag waarop de overeenkomst tot het leveren van een dienst is gesloten.

12.3 Indien de consument gebruik wil maken van zijn/haar herroepingsrecht, dient hij/zij dit binnen 14 dagen op ondubbelzinnige wijze aan Creator of magical places kenbaar te maken. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier herroepingsrecht of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail.

12.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

12.5 Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten tussen partijen van rechtswege ontbonden.

12.6 Creator of magical places vergoedt onverwijld aan de consument alle betalingen indien het herroepingsrecht rechtsgeldig is, maar uiterlijk binnen 14 dagen volgende op de dag van melding van de herroeping door de consument aan Creator of magical places.

12.7 Terugbetaling geschiedt kosteloos en op dezelfde wijze waarop de betaling heeft plaatsgevonden, tenzij de consument instemt met een andere wijze van terugbetaling.

Artikel 13. Uitsluiting herroepingsrecht

13.1 Bij het aangaan van een dienstenovereenkomst door de consument met Creator of magical places, stemt de consument uitdrukkelijk in met aanvang van de uitvoering van de dienstverlening binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst en verklaart de consument dat hij/zij afstand doet van het herroepingsrecht na volledige uitvoering van de dienstverlening,

13.2 Bij de aankoop van digitale producten, zoals een template, e-book of masterclass die downloadbaar zijn, stemt de consument uitdrukkelijk in met levering binnen 14 dagen na aankoop en verklaart de consument dat hij/zij afstand doet van zijn/haar herroepingsrecht.

13.3 Het herroepingsrecht voor diensten die op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode, zoals maar niet beperkt tot masterclasses, live-dagen en andere evenementen, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die Creator of magical places niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Creator of magical places kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van hemzelf of ingeschakelde derden, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, tekortkomingen van leveranciers van Creator of magical places of door Creator of magical places ingeschakelde derden, epidemieën en pandemieën, overheidsmaatregelen, calamiteiten, slechte weersomstandigheden, vertragingen onderweg en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, dan is Creator of magical places gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van Creator of magical places en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Creator of magical places. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Creator of magical places geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Creator of magical places niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

14.3 In geval van overmacht zal Creator of magical places zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.

14.4 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van Creator of magical places gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Creator of magical places gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

14.5 Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 30 dagen heeft geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten

15.1 Creator of magical places behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij ontwikkelt, gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de klant, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

15.2 Het is de klant uitdrukkelijk verboden de producten, bedoeld in het vorige lid, waaronder begrepen maar niet beperkt tot adviezen, begeleiding, cursussen en/of andere geestesproducten en de daarbij behorende middelen zoals templates, e-books en/of werkboeken, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te bewerken, te verwerken of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de dienstverlening van Creator of magical places. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van Creator of magical places aan de klant.

15.3 De rechten van intellectueel eigendom welke Creator of magical places in licentie gebruikt mag de klant nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

15.4 De klant garandeert dat de door hem/haar verstrekte informatie, gegevens, afbeeldingen en teksten in het kader van de overeenkomst vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart Creator of magical places tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.

15.5 De inhoud van de website van Creator of magical places waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Creator of magical places of zijn licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is gebruikers van de website uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Creator of magical places.

15.6 Na het einde van de overeenkomst hebben noch de klant noch Creator of magical places jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte informatie en gegevens, behoudens de wettelijk gestelde bewaarplicht.

15.7 De klant is bij overtreding van de bepalingen in dit artikel gehouden alle door Creator of magical places en derden geleden schade volledig te vergoeden.

Artikel 16. Aansprakelijkheid en vrijwaring

16.1 Indien de klant aantoont dat hij/zij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van Creator of magical places, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Creator of magical places voor enkel en alleen de directe schade, beperkt tot maximaal het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Creator of magical places gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het eigen risico van Creator of magical places onder die verzekering. Creator of magical places heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst geen resultaatsverplichting en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen van de klant. 

16.2 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt krachtens het in het eerste lid van dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsverzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16.3 Creator of magical places is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

–  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

–  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Creator of magical places aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Creator of magical places kan worden toegekend;

–  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

16.4 Aansprakelijkheid van Creator of magical places voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, letselschade of immateriële schade is uitgesloten.

16.5 Creator of magical places is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door:

–  het niet voldoen door de klant aan de in deze algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen;

–  een overmachtsituatie als bedoeld in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;

–  aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de klant zijn verstrekt;

–  het ontbreken van informatie/gegevens en/of producten of het verloren gaan van informatie/gegevens en/of producten die Creator of magical places aan de klant heeft geleverd;

–  vermissing, diefstal of het verloren gaan van persoonlijke eigendommen tijdens de dienstverlening;

–  gebruik van de diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is;

–  het niet of verkeerd opvolgen van adviezen en/of instructies van Creator of magical places door de klant of derden. Creator of magical places is niet aansprakelijk voor handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van de dienstverlening van Creator of magical places. De klant is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor (de gevolgen van) gemaakte keuzes;

–  psychische problematiek, gezondheidsklachten en/of lichamelijke klachten naar aanleiding van de dienstverlening van Creator of magical places. Dergelijke klachten dienen te allen tijde onmiddellijk aan Creator of magical places kenbaar te worden gemaakt;

–  fouten c.q. storingen in gebruikte apparatuur en/of programmatuur;

–  een langere uitvoeringstermijn / leveringstermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke oorzaak daaraan ten grondslag ligt;

–  tijdens de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk ingrijpen door Creator of magical places dat onvermijdelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening als zodanig;

–  beschadigingen van de producten, door onzorgvuldige omgang door de klant;

–  beschadigingen of het verbreken van de verzegeling of verpakking van een bestelling tijdens de verzending door post- en bezorgdiensten;

–  het verstrekken van foutieve productinformatie door de leverancier/fabrikant of andere derden;

–  schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens van Creator of magical places en/of de klant;

–  schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de klant inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden;

–  tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen van de klant;

–  fouten en/of tekortkomingen van ingeschakelde derden.

16.6 Elke aansprakelijkheid van Creator of magical places vervalt door het enkele verloop van één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd. 

16.7 Creator of magical places is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. De klant zal Creator of magical places vrijwaren en schadeloosstellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.

16.8 Creator of magical places heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de klant ongedaan te maken of te beperken door het leveren van een nieuw product/ het verbeteren van de dienstverlening.


16.9 Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid Creator of magical places en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

Artikel 17. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

17.1 De tussen partijen gesloten overeenkomst eindigt bij overlijden van Creator of magical places of de klant dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming Creator of magical places.

17.2 Indien het door Creator of magical places uit te voeren werk bij einde overeenkomst nog niet voltooid is, zijn diens rechtverkrijgende onder algemene voorwaarden of bijzondere titel niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt het bedrijf van Creator of magical places op enigerlei wijze voortgezet.

17.3 Als de klant de overeenkomst of voorafgaand aan de uitvoering wil annuleren en er geldt geen herroepingsrecht of de termijn hiervoor is verstreken, heeft Creator of magical places het recht om annuleringskosten in rekening te brengen. Deze annuleringskosten bestaat uit alle reeds gemaakte kosten en door de annulering geleden schade. Creator of magical places hanteert de volgende annuleringskosten:

Energetische huisreinigingen:

– bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de uitvoering door Creator of magical places bedragen de annuleringskosten 50% van het overeengekomen totaalbedrag. In geval van no show bedragen de annuleringskosten 100% van het overeengekomen totaalbedrag, inclusief de reiskosten.

Healing:

– bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de uitvoering door Creator of magical places of in geval van no show bedragen de annuleringskosten 50% van het overeengekomen totaalbedrag.

Cursussen (evt. inclusief live-dagen) en excursies:

–  bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de uitvoering door Creator of magical places bedragen te annuleringskosten 20% van het overeengekomen totaalbedrag;

–  bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de uitvoering door Creator of magical places bedragen te annuleringskosten 50% van het overeengekomen totaalbedrag

–  bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de uitvoering door Creator of magical places of in geval van no show bedragen te annuleringskosten 100% van het overeengekomen totaalbedrag

Krachtcirkels en tuinontwerpen:

– annulering bij krachtcirkels en tuinontwerpen is in beginsel niet mogelijk. De klant dient het gehele overeengekomen bedrag te voldoen na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Creator of magical places redenen heeft of anders met de klant overeen te komen.

17.4 In alle gevallen dient de klant naast de annuleringskosten tevens de kosten van derden te voldoen.

17.5 Indien Creator of magical places de uitvoering van de overeenkomst dient uit te stellen wegens ziekte of calamiteiten, valt dit onder overmacht.

17.6 De klant is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Creator of magical places vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

17.7 Creator of magical places heeft het recht alle reeds door de klant betaalde bedragen te verrekenen met de door de klant verschuldigde annuleringskosten. De klant komt geen zelfstandig recht tot verrekening toe.

Artikel 18. Vertrouwelijkheid

18.1 Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht, indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst, indien Creator of magical places toestemming heeft gekregen van de klant, of indien Creator of magical places voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

18.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid.

18.3 De gegevens die de klant aan Creator of magical places verstrekt, zal Creator of magical places te allen tijde zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 18.4 Creator of magical places mag persoonsgegevens van de klant afkomstig uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en het afhandelen van een klacht. Het is Creator of magical places niet toegestaan om persoonsgegevens van klant te verkopen, te lenen, of op een andere wijze openbaar te maken.

Artikel 19. Toepasselijk recht, klachten en bevoegde rechter

19.1 Alle gevallen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

19.2 Indien de klant een klacht heeft over de dienstverlening van Creator of magical places, dient de klant dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Creator of magical places. De ingebrekestelling omtrent de tekortkoming van Creator of magical places dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omgeschreven. Na genoemd termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen. Alle gevolgen voor het niet direct melden zijn voor risico van de klant.

19.3 Creator of magical places dient in staat te worden gesteld om de klacht te onderzoeken en heeft te allen tijde het recht de uitvoering van de overeenkomst te verbeteren. Bij een gegronde klacht zal Creator of magical places in overleg treden met de klant om een passende oplossing te bereiken. 

19.4 De klant heeft nimmer recht op volledige restitutie van het overeengekomen c.q. betaalde bedrag. Een eventuele prijsvermindering is te allen tijde de keuze van Creator of magical places. 

19.5 De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden voor zover dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten zich hier niet tegen verzetten.

19.6 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Creator of magical places is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen. Voor consumenten is tevens de rechtbank in de woonplaats van de consument bevoegd tot geschillenbeslechting.

19.7 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.

Algemene voorwaarden Creator of magical places | versie oktober 2023